GEO System Solutions Vietnam

Ứng tuyển

Form ứng tuyển

  • 1. Nhập thông tin

  • 2. Xác nhận

  • 3. Hoàn thành

Vui lòng nhập các thông tin dưới đây và nhấn nút "Xác nhận nội dung đã nhập"!

* là nội dung bắt buộc nhập.

※ Nội dung bạn đã nhập không chính xác. Vui lòng kiểm tra lại thông tin đã nhập!

Thông tin cơ bản

Họ tên
※ Vui lòng nhập đúng họ tên!

Ngày sinh
※ Vui lòng nhập đúng ngày sinh!

Ngày   Tháng   Năm 

Địa chỉ
※ Vui lòng nhập đúng địa chỉ!E-mail
※ Vui lòng nhập đúng e-mail!

Nhập lại E-mail
※ E-mail nhập lại không chính xác.

Số điện thoại (nhà riêng hoặc di động)
※ Vui lòng nhập đúng số điện thoại!

 —   — 

Nguyện vọng, kỹ năng

Công việc mong muốn
※ Vui lòng chọn công việc mong muốn!

Mức lương hiện nay (lương năm)
※ Vui lòng nhập ký tự số!

 VND (Gross)

Mức lương mong muốn (lương tháng)
※ Vui lòng nhập ký tự số!

 VND (Gross)

Thời điểm có thể bắt đầu làm việc
※ Vui lòng nhập ngày chính xác! (Bạn không thể chọn ngày trong quá khứ)

 Ngày   Tháng   Năm 

Lý do ứng tuyển
※ Vui lòng nhập lý do ứng tuyển!

Giới thiệu bản thân
※ Vui lòng nhập giới thiệu bản thân!

Chứng chỉ

Link trang web, blog... đang tự vận hànhKhác (VD: câu hỏi...)

Kinh nghiệm làm việc

Vui lòng nhập kinh nghiệm làm việc!
Kinh nghiệm làm việc 1
Công ty
Bộ phận
Thời gian làm việc ※ Vui lòng nhập đúng thời gian!

 Ngày   Tháng   Năm 
  đến  

 Ngày   Tháng   Năm 

Mức lương (lương năm) ※ Vui lòng nhập ký tự số

 VND (Gross)


※ Trường hợp bạn đã nghỉ việc, vui lòng nhập mức lương ngay trước thời điểm nghỉ.
Hình thức tuyển dụng
Nội dung công việc
Lý do nghỉ việc
Kinh nghiệm làm việc 2
Công ty
Bộ phận
Thời gian làm việc ※ Vui lòng nhập đúng thời gian!

 Ngày   Tháng   Năm 
  đến  

 Ngày   Tháng   Năm 

Mức lương (lương năm) ※ Vui lòng nhập ký tự số

 VND (Gross)


※ Trường hợp bạn đã nghỉ việc, vui lòng nhập mức lương ngay trước thời điểm nghỉ.
Hình thức tuyển dụng
Nội dung công việc
Lý do nghỉ việc
Kinh nghiệm làm việc 3
Công ty
Bộ phận
Thời gian làm việc ※ Vui lòng nhập đúng thời gian!

 Ngày   Tháng   Năm 
  đến  

 Ngày   Tháng   Năm 

Mức lương (lương năm) ※ Vui lòng nhập ký tự số

 VND (Gross)


※ Trường hợp bạn đã nghỉ việc, vui lòng nhập mức lương ngay trước thời điểm nghỉ.
Hình thức tuyển dụng
Nội dung công việc
Lý do nghỉ việc
Kinh nghiệm làm việc 4
Công ty
Bộ phận
Thời gian làm việc ※ Vui lòng nhập đúng thời gian!

 Ngày   Tháng   Năm 
  đến  

 Ngày   Tháng   Năm 

Mức lương (lương năm) ※ Vui lòng nhập ký tự số

 VND (Gross)


※ Trường hợp bạn đã nghỉ việc, vui lòng nhập mức lương ngay trước thời điểm nghỉ.
Hình thức tuyển dụng
Nội dung công việc
Lý do nghỉ việc
Kinh nghiệm làm việc 5
Công ty
Bộ phận
Thời gian làm việc ※ Vui lòng nhập đúng thời gian!

 Ngày   Tháng   Năm 
  đến  

 Ngày   Tháng   Năm 

Mức lương (lương năm) ※ Vui lòng nhập ký tự số

 VND (Gross)


※ Trường hợp bạn đã nghỉ việc, vui lòng nhập mức lương ngay trước thời điểm nghỉ.
Hình thức tuyển dụng
Nội dung công việc
Lý do nghỉ việc

Vui lòng đọc kỹ "Chính sách bảo mật" và tích vào ô Đồng ý trước khi gửi form.

※ Vui lòng tích vào ô Đồng ý!